Her kan vi hacke sammen – Se oversigt

Her kan vi hacke sammen

Resume på årets økonomiske resultat:

Erhvervsakademiet Aarhus budgetterede i analyseperioden med et overskud på 5.2 mio. kr. og realiserede et underskud på 4.5 mio. kr. for årets aktiviteter. Den relativt store forskel ses som et resultat af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet for deltidsuddannelser, hvilket har betydet færre indtægter samt væsentlige højere bygningsomkostninger end forventet. Derudover bør det nævnes at Erhvervsakademiet Aarhus blev pålagt en uforudset tilskudsreduktion på 2,2 mio. Egenkapitalen udgjorde 28.817 t.kr i ultimo 2015 (Erhvervsakademi Aarhus, 2015)

Vurdering af pengestrømsopgørelse:

Erhvervsakademi Aarhus’ likvider udgør t.kr 34.180.746 primo og t.kr 23.070.347. Sugerdating tips kan findes her

ultimo. Dermed har årets pengestrøm påvirket Erhvervsakademi Aarhus’ likviditet negativt med t.kr 11.110.399 svarende til et procentvis tab på 32,5 %. Driftsaktiviteten påvirker likviditeten positivt med t.kr 315.749.

Investeringsaktiviteten påvirker likviditeten negativt med t.kr 10.079.202.

Dette skyldes hovedsageligt køb af materielle anlægsaktiver på t.kr 7.598.568 herunder grunde og bygninger, undervisningsudstyr og inventar. Finansieringsaktiviteten påvirker likviditeten negativt med t.kr 1.347.946 Dette skyldes udelukkende afdrag på realkreditgæld på t.kr 1.346.946. Den positive pengestrøm fra driftsaktiviteten har således ikke formået at opvejet de negative pengestrømme fra investerings- og finansieringsaktiviteten. Som betyder at vi kan vurdere pengestrømsopgørelsen som negativ for virksomhedens rentabilitet.

 

Rentabilitetsanalyse

Rentabilitet 2015 2014
Afkastningsgrad (AG) -3,3% 2,3%
Overskudsgrad (OG) -1,5 % 1,0 %
Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,36G 2,4 G
Egenkapitalens forrentning (EKF) -15,8% 8,3%
Fremmedkapitalens forrentning (FKF) -0,61% -0,68%


Afkastningsgrad
(Resultat før renter * 100 / Aktiver)

Rentabiliteten i 2015 er forringet i analyseperioden, idet afkastningsgraden er faldet fra 2,3% i 2014 til -3,3% i 2015, altså et fald på 5,6 procentpoint. Afkastningsgraden ligger i 2015 på et utilfredsstillende niveau sammenlignet med en markedsrente på ca. 4-5% plus et risikotillæg.

 

Overskudsgrad (Resultat før renter * 100 / Nettoomsætning)

Virksomhedens indtjeningsevne er forringet, idet overskudsgraden er faldet fra 1,0% i 2014 til -1,5% i 2015, dvs. et fald på 1,5 procentpoint. Dette har påvirket afkastningsgraden negativt. Overskudsgraden viser hvor stor en del af omsætningen der er tilbage, når driftsomkostningerne er dækket, og alt andet lige har Erhvervsakademiet Aarhus forringet deres evne til at tjene penge pba. den investerede kapital.

 

Aktivernes omsætningshastighed (Nettoomsætning / Aktivernes Ultimoværdi)

Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er i analyseperioden steget fra 2,02 gange i 2014 til 2,36 gange i 2015 dette er en stigning på 1,34 gange. Den øget omsætning i regnskabsperioden, er alt andet lige en af årsagerne til den positive udvikling i virksomhedens rentabilitet.

 

Egenkapitalens forrentning((Årets resultat x 100) / Egenkapital))

Egenkapitalens forrentning er faldet fra 8,3% i 2014 til -15,8% i 2015, dvs. et fald på 7,5 procentpoint. Egenkapitalens forrentning lå i 2015 på et meget utilfredsstillende niveau sammenlignet med markedsrenten på 4-5% plus et risikotillæg. Egenkapitalens forrentning fortæller, hvor stor en forrentning Erhvervsakademi Aarhus’ ejere får af deres investerede kapital, og da den ligger under markedsrenten på 4-5%, så kan det ikke betale sig at investere i virksomheden.

 

Fremmedkapitalens forrentning (Renteomkostninger x 100 / Gæld)
Fremmedkapitalens forrentning er steget fra -0,68% i 2014 til -0,61% i 2015. Fremmedkapitalens forrentning viser hvor meget virksomheden i gennemsnit betaler for den kapital der er stillet til rådighed af fremmede långivere. Dermed ønskes så lav en forrentning som muligt. I og med, at afkastningsgraden i 2015 ikke er højere end fremmedkapitalens forrentning tjener virksomheden ikke penge på at arbejde med gæld.

Konklusion på rentabilitetsanalysen

Udviklingen i Erhvervsakademi Aarhus’ rentabilitet viser et utilfredsstillende forløb. Den forringet rentabilitet skyldes en kombination af en forringet indtjenings- og kapitaltilpasningsevne.

 

Indtjeningsevne 2015 2014
Overskudsgrad (OG) -1,5% 1,0%
Kapacitetsgrad – 0,98 % 1,18 %
Nulpunktsomsætning 307,5 mio. kr. 259,8 mio. kr.

 

Analyse af indtjeningsevnen

Overskudsgrad (Resultat før renter * 100 / Nettoomsætning)

Overskudsgraden er som tidligere nævnt faldet med 1,5 procentpoint fra 2014-2015. Da overskudsgraden er på -1,5% i 2015 kan vi konkludere, at der forekommer et negativt driftsresultat.

 

Dækningsgrad
Pba. opgavebeskrivelsen defineres dækningsgraden til 30 %. Dette fortæller at Erhvervsakademi Aarhus 70% omsætning gik til variable omkostninger, hvorved 30% gik til dækning af de faste omkostninger, finansielle omkostninger og overskud.

 

Kapacitetsgrad (Bruttoresultat / Kapacitetsomkostninger)

Kapacitetsgraden lå på 1,18% i 2014 og -0,98 % i 2015, altså et fald på 0,20 procentpoint. Dette viser en utilfredsstillende evne til at skabe bruttoresultat til dækning af kapacitetsomkostninger. Kapacitetsgraden skal være større end 1, ellers har virksomheden et negativt drift resultat.

 

 

 

Nulpunktsomsætning ((Kapacitetsomkostninger / Bruttomargin) x 100)

Nulpunktsomsætningen lå på 259,9 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 307,5 mio. kr. i 2015. Differencen mellem omsætningen og nulpunktsomsætningen lå på – 11,7 mio. kr. i 2015, hvilket betyder at Erhvervsakademi Århus kunne manglede 11,7 mio. kr. for at resultat af primær drift ville ligge på samme niveau. Det skal bemærkes, at de finansielle omkostninger ikke er indregnet.

 

Sikkerhedsmargin ((Faktisk omsætning – nulpunktsomsætning) x 100 / faktisk omsætning)

Sikkerhedsmarginen viser hvor mange % omsætningen må falde før man når ned på nulpunktsomsætningen, som er udtryk for meget der skal til for netop at dække de samlede omkostninger. Dvs. i 2015 skulle Erhvervsakademi Aarhus have haft 3,96848414% mere i omsætningen for at undgå det negative resultat af primær drift.

 

Konklusion på indtjeningsevnen

Erhvervsakademiet Aarhus budgetterede i analyseperioden med et overskud på 5.2 mio. kr. og realiserede et underskud på 4.5 mio. kr. for årets aktiviteter. Den relativt store forskel ses som et resultat af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet for deltidsuddannelser, hvilket har betydet færre indtægter samt væsentlige højere bygningsomkostninger end forventet. Derudover bør det nævnes at Erhvervsakademiet Aarhus blev pålagt en uforudset tilskudsreduktion på 2,2 mio. Egenkapitalen udgjorde 28.817 t.kr i ultimo 2015.

 

Soliditet og likviditet 2015 2014
Soliditetsgrad 23,0 % 25,2 %
Kortfristet likviditetsgrad 51,2 % 66,9 %

 

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden var i 2014 25,2%, dvs. at 25,2 % af de samlede investeringer i Erhvervsakademi Aarhus var finansieret med egenkapital. I 2015 (år 2) faldt soliditetsgraden til 23 % på trods af faldet er soliditetsgraden stadig relativ høj. Ud fra et soliditets hensyn er dette tilfredsstillende, da virksomheden kan tåle at tabe 23 % af aktivernes værdi, inden långiverne lider tab.

 

Kortfristet Likviditetsgrad

Likviditetsgraden i Erhvervsakademi Aarhus er faldet fra 66,9 % i 2014 til 51,2 % i 2016. Den likviditetsmæssige situation i virksomheden er tilfredsstillende trods faldet i likviditetsgraden. Vi kan derfor konkludere at virksomheden er blevet mindre likvid mht. tilbagebetaling til kreditorer, dog ligger likviditetsgraden overordnet på et tilfredsstillende niveau.