Hvor kan jeg lærer at hacke i Århus?

Hack aarhus

Man falder næsten altid tilbage til statsskatteloven paragraf 4-6.(er uploadet på Blackboard). Paragraf 4: Universalprincippet. Uanset hvor eller hvornår pengene tjenes skal der betales skat. Paragraf 5: Formueforøgelser er skattefrie. Formueforøgelse er hvis man køber noget for at bruge det og det så stiger i værdi(eksempel med et maleri) – derfor er det som udgangspunkt skattefrit medmindre man er kunstsælger.

aarhus hackingParagraf 6: Der er fradrag fra alle omkostninger som er nødvendige for at sikre eller vedligeholde indkomsten. Der skal være en sammenhæng mellem omkostninger og indtjening. Typisk vil der også være et proportionalitetsprincip – dvs. Der skal være et rimeligt forhold mellem omkostning og indtægt. Forventning om at man kan få et overskud på de omkostninger i erhvervsmæssige sammenhænge.

Alle omkostninger der angives i opgaver vil være med skattemæssige fradrag.
Hvis ikke der tages hensyn til ændringer i arb. Kap., så vil NBES = NB(1-T) og IES = i(i-T) (ES står for efter skat)

Skattesats:
Personlig virksomhed(3 forskellige metoder at blive beskattet efter):
– Normal(årets resultat bliver tillagt ejerenes personlige indkomst). 37-56%.
– Kapitalafkastordningen(giver mulighed for at henregne en del af overskuddet som renteindtægt). Skattesatsen vil ligge mellem 25-56%.
– Virksomhedsordningen giver som udgangspunkt en skattesats på 22%, så længe pengene bliver i virksomheden. Kræver fuldstændig adskillelse af virksomhedens økonomi og privatøkonomi.

Selskab(A/S, ApS).
Går man konkurs her kan man som udgangspunkt ikke gå efter ejerenes privatøkonomi. Selskabsskatten er i år sat ned til 22%.

page4image1676448

t

0

page4image3742608page4image4990256

1

page4image3743856

2

page4image4990592

3

Inv

-1000

page4image3746976page4image4991040 page4image3748224 page4image3748848

Oms

page4image3751136page4image4991264

300

page4image3752384

300

page4image3753008

300

V.F

page4image3756544page4image4988464

-100

page4image3757584page4image4991936

page4image3758416

-100

page4image3759040

page4image3759456

-100

page4image3760080

Ændring i arb. kap

-200

page4image3762784 page4image3763200

-100

page4image3763824

300

page4image4993056

page4image3764864page4image3765072page4image3765280

Andelsselskab er som udgangspunkt skattefrit. Skal udbetale hele overskuddet til andelshavere og derefter betales skatten, når det væltet ind som indtægt ved andelshaverne.

Fonde:

 • –  Almen nyttig fond; Hovedparten af indtægterne skal udbetales. Udgangspunkt skattefrit.
 • –  Erhversdrivende fond; 22% ligesom selskabsskatten.En fond kan godt være begge dele! Indtægterne skal blot inddeles derefter.

  Forening: Som udgangspunkt skattefri, medmindre de driver erhvervsmæssige virksomheder og tjener mere end et bestemt grundbeløb(2-300.000). Hvis kantinen i en fodboldklub fx har et overskud på 1 mio. Så er skattesatsen på 22%.

  Medmindre der står andet i opgaven, så skal skattesatsen på 22% benyttes.

  Anlægsaktiver defineres ved to krav:
  1: Vedvarende brug eller eje(mere end et år)
  2: Fremtidige økonomiske fordele.
  Hvis der er tale om et anlægsaktiv så skal vi aktivere og afskrive systematisk over aktivets løbetid.

  Årsregnskabet og skatteregnskabet har to forskellige formål. Retmæssigt billede og minimere skattefradrag.
  Årsregnskabet indeholder lineære afskrivninger og saldo afskrivninger.

  Anlægsaktiver har umiddelbart 3 hovedposter:

– Immaterielle aktiver

o Goodwill – kun købt goodwill kan aktiveres. Beregnes ved forskellen mellem købspris og egenkapital. Skattemæssigt afskrives goodwill lineært over 7 år.

o Patenter – afskrives lineært over MAX 7 år.
o Forskning og udvikling – Er rent skattemæssigt en omkostning. Fradrag for i

afholdelsesår.- Materielle aktiver

Afskrivningsloven er relativt kompliceret her. Derfor kun hovedregler.
o Bygninger – driftsbygninger afskrives lineært over 25 år. Alle bygninger kan nemlig

ikke afskrives på. Det er kun dem med produktion.
o Grunde – 0%.
o Driftsmidler – alt man kan røre ved, som ikke er en af de to ovenstående.

Hovedreglen er, at det som er nagelfast er en del af ejendommen og skal afskrives sammen med ejendommen. Helst så meget som muligt som driftsmidler, da man sparer mere skattemæssigt, da det afvikles hurtigere. (25% saldoafskrivninger eller 15 og 7, vi udsættes dog kun for type A, nemlig 25%.)

Anskaffelsessum efter skat for grund med bygninger

Købspris 1.000.000 -Grund 100.000
= Bygninger 900.000 i = 10%

Købt 1/1-2016 T = 22%

iES = 10%*(1-0,22) = 7,8%
AES = −1.000.000 + 900.000 ∗ 0,04 ∗ 0,22 ∗ .) .K*,*LM NOP=-913.991,18

page6image5812304page6image5810848page6image5812512

*,*LMMan sparer 7.920 hvert år i skat (900.000 ∗ 0,04 ∗ 0,22)

Hvis man køber lige inden årsskifte:

1− 1+0,078)0U
? = −1.000.000 + 900.000 ∗ 0,04 ∗ 0,22 ∗ page6image58118881 + 0,078 page6image5796080∗ 0,078 = −907.282,50

Ved at købe ejendommen 1 dag før sparer virksomheden ca. 6.000. (1+0,078) er forskellen.

Genvundne afskrivninger og ejendomsavance

page6image5808560page6image3766528

RS

page6image5820416

31/12-15Købspris: – Grund:
= Bygninger

1/1-22 Salgspris: – Grund:
= Bygninger

1.000.000 100.000 900.000

1.100.000 300.000 800.000

page6image5820624page6image5821248

Her har man 7 års afskrivninger, da man ikke må afskrive i salgsåret, ligesom man må afskrive for hele købsåret. Havde vi købt en dag senere og solgt en dag før, havde vi mistet 2 års fradrag på afskrivninger. (Her kan laves tidslinje, som han har lavet på tavlen, hvilket han anbefaler for at have styr på betalinger osv.).

Genvundne afskrivninger:
Man tager udgangspunkt i salgsprisen for bygningen.

page6image5811680

Salgspris bygning:
Købspris bygning:
– Afskrivninger: (36.000*7):

Genvundne afskrivninger

800.000 900.000

252.000(bygninger afskrives lineært over 25 år) 648.000à -648.000

152.000

page6image5815424page6image5813136

Der betales en skat på 152.000*0,22%=33.440 i år 2022 ultimo.

Genvundne afskrivninger = salgspris for bygning – nedskrevne værdi. De genvundne afskrivninger kan ALDRIG være større end de faktiske afskrivninger.

Havde de genvundne afskrivninger været negativ, havde vi fået et fradrag, da vi så ville have afskrevet for lidt.

Ejendomsavance:
Her tages udgangspunkt i den samlede salgspris, både bygninger og grund.

page7image5818960

Samlet salgspris:
– Salgsomkostninger:
– Samlet købspris:
– Købsomkostninger:
– Forbedringsomk.>10.000: – 10.000 per år:
+ Afskriv. * Ejendomsavance:

1.100.000 0 1.000.000 0

0 70.000 100.000 130.000

page7image3699760

(Vigtigt at kende forskel på forbedrings og vedligeholdelse omkostninger. Forbedring tillægger aktivet værdi, skal tillægges værdien og afskrives med aktivet. Skal også være bedre end tilstanden ved køb)
(De 10.000 per år er nogle der kan trækkes fra)

Her er ejendomsavancen positiv, og vi skal derfor betale 22% i skat af den. Er ejendomsavancen negativ, er der her ikke fradrag for det modsat genvundne afskrivninger.