Hvad sker der ellers i århus?

Blog aarhus hacking

Bond / obligation.
Rentebærende fordring, typisk fastforrentet værdipapir med en lang løbetid.Obligationer kan klassificeres efter type af udsteder (debitor), amortisationsform, etc.

Diskonteringsfaktor.

Værdien af at få 1 krone t år senere kaldes den markedsbestemte diskonteringsfaktor hørende til tidspunkt t. Traditionelt repræsenteres en diskonteringsfaktor med en rente. Givet prisen på en nulkuponobligation, der udløber på tidspunkt t, er den relevante diskonteringsrente mellem nu og tidspunkt t lig den effektive rente på nulkuponobligationen hørende til tidspunkt t.

Forward rente.

En forward rente er renten på en i dag indgået aftale om et lån mellem to fremtidige tidspunk- ter (dvs. dagsprisen på et specificeret fremtidigt lån).
Forwardrenten for en periode der starter i dag er lig nulkuponrenten for den sammen periode.

Genplaceringsrente risiko.

Risiko for at kreditor ikke kan placere frisatte midler i investeringsperioden til samme rente.

Konkursrisiko.

Risiko for at debitor ikke betaler kontraktligt bestemte ydelser til tiden.

Konverteringsrisiko.

Aarhus billede hack

Risiko for kreditor, der knytter sig til obligationsindfrielse, ved fald i markedsrenten.

Kuponrente.

Rentebetaling. Er der m terminer pr. år er obligationens terminslige nominelle rente lig r/m.

Kuponrentefragang.

Den del af den terminslige ydelse, som kaldes rentebetaling, skal i princippet kompensere långiveren, dvs. obligationsejeren, for at have stillet obligationsrestgælden til rådighed for låntager siden sidste terminspunkt. Den der ejer obligationen et nærmere defineret antal (fx 30) dage før en termin modtager kuponrenten. Dette betegnes “den vedhængende rente”.

Købekraftsrisiko.

Risiko for kreditor der knytter sig til udhuling af købekraft gennem inflation.

Nulkuponobligation.

En stående obligation med en nominel rente på nul (dvs. ingen eksplicit angivet rente) kaldes en nulkuponobligation.

page10image5888848

Noter 3 Virksomhedens finansiering. Side 11 Emne: Obligationer / fast forrentede fordringers amortisation, varighed m.v.

Nulkuponrente.

En nulkuponrente udtrykker prisen på et lån mellem i dag og et fremtidigt tidspunkt.

Nulkuponrentestrukturen.

(eller blot rentestrukturen). Nulkuponrenten som en funktion af tiden, betegnes nulkuponren- testrukturen. Ved en given rentetilskrivningsfrekvens vil der være en entydig sammenhæng mellem diskonteringsfunktion og (den horisontale) rentestruktur.

Obligationens effektive rente.

Den effektive rente på en obligation er den konstante diskonteringsrente der afbalancerer den tilbagediskonterede værdi af obligationens fremtidige ydelser med anskaffelsesprisen, dvs. kursen plus den vedhængende rente. I et effektivt marked i ligevægt vil obligationer i samme risikoklasse definere markedsrenten for denne fordringstype.

Obligationens pris.

Obligationsprisen er summen af kursen og vedhængende rente.

Obligationens årlige nominelle rente

Kuponrenten, angivet ved R.
Er der m terminer pr. år er obligationens terminslige nominelle rente lig R / m.

Obligationsindfrielse.

En vigtig egenskab ved traditionelle danske realkreditlån er, at låntager har ret til at indfri restgælden før udløb ved at opkøbe de bagved liggende obligationer til kurs 100. Obligationerne siges da at være konverterbare (Callable).

Rentestruktur.

Den effektive obligationsrentes (obligationsafkastets) afhængighed af løbetiden, betegnes rentestrukturen. Der skelnes mellem vertikal rentestruktur og horisontal rentestruktur. Horisontal rentestruktur angiver den effektive rente (obligationsafkastet) for én fordringstype ved forskellige løbetider. (markedet rangordner obligationerne efter risiko tilknyttet løbetid). Vertikal rentestruktur angiver den effektive rente (obligationsafkastet) for flere forskellige fordringstyper med samme løbetid. (markedet rangordner obligationerne efter kreditrisiko).

Udtrækningsrisiko.

Risiko for kreditor der knytter sig til (et sent) udtrækningstidspunktet.

V arighed.

Varighed kan opfattes som en ydelsesvægtet løbetid. Varigheden er et mål for fastforrentede obligationers kursfølsomhed overfor (marginale) ændringer i markedsrenten /obligationens effektive rente. Varigheden er et risikomål, der viser den gennemsnitlige tid, der vil gå før man får nutidsværdien af en obligation. Stor varighed angiver en stor kurs- rentefølsomhed.