Arrangementer i aarhus

Aarhus events

Bjerg er en produktionsvirksomhed, beliggende i Vestjylland. Den er startet af den nuværende ejer og direktør E. Spangs Bjerg (E.S. Bjerg), hvis idé det var at opbygge en produktionsvirk- somhed med en specialiseret produktion og udbud af en bestemt type komponenter til det indu- strielle marked. Baggrunden for denne idé havde E.S. Bjerg fra en mangeårig ansættelse som in- geniør hos en større virksomhed i Jylland, og han har ligeledes et omfattende kontaktnet hos de virksomheder, der er potentielle aftagere af virksomhedens produkter.

Ideen har vist sig at være god, idet virksomheden siden starten i 1990 har oplevet en lang vækst- periode. Virksomheden beskæftiger nu (ved starten af 2016) ca. 100 medarbejdere og omsætnin- gen i år 2016 forventes at nå over 65 mio. kr. I 2015 var omsætningen på ca. 50 mio. kr., hvilket er en pæn stigning i forhold til året før. Et foreløbigt resultatbudget og forventet primobalance for år 2016 fremgår iøvrigt af bilag 1.

Bjerg ́s registrerings-, rapporterings- og budgetsystemer giver i dag meget begrænsede mulighe- der for egentlig økonomistyring, idet den tilgængelige information ikke er detaljeret nok og især ikke bearbejdet. Budgettet udarbejdes ved starten af året af direktøren og revisoren med assi- stance af bogholderen og produktionschefen, og giver udtryk for direktørens forventninger til det kommende år.

Virksomheden udøver således ikke egentlig økonomisk styring, og indtil nu er det gået godt, men i det seneste år har man oplevet kapacitetsproblemer, der har medført lange leveringstider med tabte ordrer til følge. Der produceres nu i toholdsskift med fuld kapacitetsudnyttelse på flere maskiner. Der forventes en fortsat vækst og der er planer om en fortsat udbygning, men realise- ringen af disse planer vil dog være afhængig af finansieringsmulighederne.

Direktør E. S. Bjerg er opmærksom på problemerne og manglerne i den økonomiske styring, som i den seneste tid har været et stigende problem for virksomheden. Han har valgt at forsøge at løse problemerne ved i første omgang at få udviklet et budgetteringssystem og udarbejdet en rap- port med analyse af virksomhedens styringsproblemer.

Om virksomheden oplyses i øvrigt:
Virksomhedens produktion foregår i tre adskilte procesforløb:

 Produktionsafdeling.
 Maleafdeling.
 Kontrol, pakning og forsendelse.

I produktionsafdelingen fremstilles produkterne gennem to processer på avanceret højteknolo- gisk maskinudstyr på maskiner af typen A og B. Dette efterfølges af en samleproces, som er delvis automatiseret. Malerafdelingen lakerer emnerne som derefter udsættes for kvalitetskon- trol, pakning og forsendelse i den sidste afdeling.

Produktionens aktiviteter ledes af produktionschefen sammen med to værkførere. Produkti- onschefen har selv ansvaret for produktionsafdelingen, mens den ene værkfører har ansvaret for maleafdelingen og den anden værkfører har ansvaret for kontrol, pakning og forsendelse.

Den administrative funktion ledes af administrationschefen, som sammen med en sekretær og en bogholder løser diverse administrative opgaver. Bogholderen arbejder med alle daglige op- gaver i bogholderiet. Virksomhedens interne og eksterne regnskaber udarbejdes af en registre- ret revisor.

Virksomhedens produktportefølje består af syv produkter, som kaldes Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun (efter planeterne).

  •   Merkur er virksomhedens ældste (nuværende) produkt, og afsættes på det danske hjemme- marked. Merkur forventes desuden at kunne eksporteres til Sverige i det kommende år.
  •   Venus og Mars er også ”klassiske” produkter i virksomhedens produktsortiment, begge ersolgt meget i Danmark. Venus vil i løbet af det kommende år udgå i Danmark, men der er mulighed for at eksportere produktet i nogen tid til Norge.
  •   Jupiter og Saturn og Uranus er større (og nyere) produkter. Saturn og Uranus afsættes ude- lukkende til Tyskland og eftersom det er nyere produkter er prisen relativt god.
  •   Neptun er virksomhedens senest udviklede produkt, som først skal markedsføres i det kommende år, og alene i Danmark.
  •   Desuden arbejdes der med udvikling af et helt nyt produkt ”Pluto”, som dog først forven- tes markedsført ved starten af år 2016.

    Virksomhedens produkter sælges på fire markeder, henholdsvis det danske marked, det tyske marked, det svenske marked og det norske marked.

    I Danmark foretages salget af egne sælgere, der er dels på fast løn, dels provisionsaflønnede, idet provisionen udgør 1,5 % af salget, og betales til sælgeren måneden efter, at salget er sket.De danske kunder tilbydes betalingsbetingelserne: “løbende måned + 60 dage”.