Forretningsorden

Fra Open Space Aarhus

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Forretningsorden for bestyrelsen, Open Space Aarhus

Konstituering

§1 Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer.

Møder

§2 Bestyrelsen holder driftsmøde med fokus på foreningens drift den 2. tirsdag i hver måned.

 • Stk. 2 Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde med fokus på strategi, økonomi og lignende to gange om året. På møderne behandles budget og regnskab. Til planlægning af disse kan nedsættes et udvalg.
 • Stk. 3 Mødefrekvensen kan fraviges ved almindelig bestyrelsesbeslutning.
 • Stk. 4 Møderne er åbne. Sager om enkeltpersoner behandles i udgangspunktet som lukkede punkter.

Driftsmøderne

§3 Bestyrelsen vælger en dirigent og en referent til hvert møde.

 • Stk. 2 Punkter optages på dagsordenen indtil 2 dage før mødet. Senere tilkomne punkter kan kun behandles, hvis de er af akut karakter.
 • Stk. 3 Referenten fører referatet på wiki’en, og opretter dagsorden for det næste møde. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af referat
  • Siden sidst
  • Kommende arrangementer
  • Økonomi, herunder
   • Medlemstilvækst/afgang
   • Indestående
   • Egenkapital
   • Udgifter siden sidst
  • Lokaler
  • Evt.

Ændring og fravigelse

§4 Forretningsordenen kan ændres på et indkaldt møde med 2/3 flertal, med virkning fra det efterfølgende møde.

§5 Forretningsordenen kan fraviges for et aktuelt møde ved enighed i bestyrelsen.

Personlige værktøjer